OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

www.zdravesmajou.cz, FB skupina: Zdravě s Májou

Kontakt: E-mail: mariehajdikova@gmail.com Tel: + 420 734 572 032

1. Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.zdravesmajou.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je:

Marie Hajdíková IČO 06670687 , se sídlem Valašské Meziříčí, Havlíčkova 1191, 75701 zapsaná u Městského soudu v Praze.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou příručky přijímáte, že jakékoliv použití informací z materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tematice.

2. Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.dancahajkova.com. Jídelníček zasílám ve formátu pdf.

Pokud odstoupíte od smlouvy a využijete 100% Garanci spokojenosti, budou vám vráceny peníze.

Více informací o odstoupení od smlouvy najdete v bodě 9.

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.zdravesmajou.cz  a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 9. těchto Obchodních podmínek.

3. Cena zboží, pokuty, faktury

Ve Shrnutí objednávky najdete všechny ceny služeb .

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Způsob platby

Jídelníček a konzultace spojené s koučinkem  je možné platit pouze předem převodem na bankovní účet.

Možnosti plateb:

Platba předem, Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby Marie Hajdíkové - 2735976193/0800, Česká spořitelna.

5. Dodací podmínky

6. Nakupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu při zakoupení Jídelníčku, obdrží Jídelníček ve formátu pdf na svůj zadaný e-mail.

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě, a to elektronickou formou na tento email: mariehajdikova2@gmail.com s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně Jídelníčku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem. Odstoupit od smlouvy lze jen v případě, že jídelníček nebyl odeslán příjemci. 

8. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

9. Ochrana osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Marie Hajdíková se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce knihy, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře objednávky souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Marie Hajdíková, Valašské Meziříčí, Havlíčkova 1191, 75701, IČ: 06670687 , jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

10. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.